Vedtægter for BK. Amagerbro

  1. Navn: Klubbens navn er Billardklubben Amagerbro. (BKA) Klubben er stiftet d. 18-02-1951. Klubben er hjemmehørende i Tårnby Kommune.
  2. Formål: Klubbens formål er indenfor rammerne af Dansk Idræts Forbunds (D.I.F) og Den Danske Billard Unions (D.D.B.U.) vedtægter, reglementer og amatørbestemmelser at højne og skabe interesse for billardsporten, samt støtte denne.
  3. Optagelse: Som medlem kan enhver optages, der opfylder D.I.F.´s og D.D.B.U.´s amatørregler. Eventurelt nægtelse af optagelse i klubben, skal meddeles vedkommende inden en måned efter, at ansøgningen af medlemsskab er færdigbehandlet. Der skal i bestyrelsen være mindst 2/3 flertal. Enhver af bestyrelsen godkendt person (nyoptaget person), skal have udleveret klubbens love og vedtægter.
  4. Kontingent: Det månedlige medlemskontingent går til klubbens udgifter. Kontingentet kan kun fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves i kalenderårets 4 kvartaler. Kontingentet indbetales forud inden den sidste bankdag i et kvartals udløb. Eventuelt indskud fastsættes på den årlige genralforsamling.
  5. Restance: Ingen medlemmer kan være mere end 1. kvartal (3md.) i restance. For restancer udover et kvartal, skal vedkommende medlem slettes og kan kun generhverve sine rettigheder, mod at betale sit udstående. Restanceramte medlemmer har ingen stemmeret på klubbens møder. Restanceramte medlemmer vil blive indberettet til S.J.B.U. samt D.D.B.U.´s bestyrelser.
  6. Udmeldelse: Udmeldelser af klubben skal ske med mindst 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal være skriftlig og stiles til klubbens bestyrelse. Samtidig skal medlemmets økonomiske forpligtelse over for klubben være i orden før udmeldelsen. Ved udmeldelse af klubben kan der ikke gæres nogen krav på klubbens midler.
  7. Medlemspligter: Medlemmerne forpligter sig til enhver tid at overholde D.I.F´´s, D.D.B.U.´s, S.J.B.U.´s samt B.K.A.´s love, vedtægter og reglementer. Medlemmer skal til enhver tid repræsentere sin klub i den af klubben vedtagne spilledragt i alle eksterne turneringer. Hvis ovenstående ikke overholdes, vil det først medføre advarsel og dernæst karantæne og ved grov tilsidesættelse, eksklusion af klubben. Medlemmerne har også pligt til regelmæssig at efterse sit "medlemsrum" og opslagstavle for post fra bestyrelsen eller sportslederen.
  8. Bestyrelse: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på de ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges: formanden og ét bestyrelsesmedlem, og i ulige år vælges: kassereren, sportslederen samt et bestyrelsesmedlem. Formanden, kasserer samt sportslederen vælges særskilt på generalforsamlingen. De resterende bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv.
  9. Bestyrelsesmøder: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, denne finder det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
  10. Medlemsmøder: Medlemsmøder afholdes efter behov, eller såfremt der foreligger en skriftlig begæring herom. Begæringen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
  11. Drift af klubben: Bestyrelsen forestår den daglige drift inden for rammerne af klubbens love og under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de udvalg som skønnes fornødne. Det påhviler bestyrelsen at udsende ajourførte love, samt vedtægter senest 1 kvartal efter deres ikrafttrædelse.
  12. Fortolkninger: Bestyrelsen forestår den daglige drift inden for rammerne af klubbens love og under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de udvalg som skønnes fornødne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  13. Forretningsorden: Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren. Indgåelse af engagementer, eller kontrakter af større økonomiske betydning, herunder lejekontrakter, ansættelse af forretningsfører eller klubvært, samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun afgøres af bestyrelsen in plenum (fuldtallig forsamling).
  14. Regnskab og revision: Foreningens reskab følger kalenderåret. Kassereren opkræver kontingent, giro/blanketter samt indskud. Samtidig skal kassereren føre regnskab over klubbens økonomiske midler. Det reviderede regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 3000 kr. Beløb herudover skal være indsat på klubbens bank- eller girokonto.
  15. Indvarslinger: Alle genralforsamlinger og øvrige møder, skal indvarsles skriftligt.
  16. Generalforsamling: Klubbens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

   1. Valg af dirigent.

   2. Formandens beretning.

   3. Sportslederens beretning.

   4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

   5. Behandling af indkomne foreslag

   6. Valg af tillidsposter ifølge §8.

   7. Valg bestyrelsessuppleant.

   8. Valg af revisor.

   9. Valg af revisorsuppleant.

   10. Eventuelt.


  17. Ordinær generalforsamling:Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, uanset de fremmødtes antal. Forslag som fremlægges generalforsamlingen, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Herfra dog undtaget lovændringer, hvortil der kræves 2/3 majoritet for, at et forslag er vedtaget. Skriftlig afstemning foretages, når mindst ét medlem kræver det. Generalforsamlingen er i alle tilfælde højeste myndighed og kun den kan vedtage eller forkaste vedtægter. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal fremsende samtlige forslag som er fremkommet, så medlemmerne (ved opslag/medlemsrum i klubben) har dem senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.


  18. Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, hvis mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Disse medlemmer har samtidig mødepligt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. Foreslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
  19. Udvidet medlemsmøder: Bestyrelsen skal når som helst indkalde til medlemsmøde, når særlige emner skal bekendtgøres for medlemmerne, eller når andre forhold nødvendiggør et sådan.
  20. Opløsning af klubben: Klubben kan ikke opløses, så længe blot 1/4 af klubbens medlemmer ønsker den opretholdt. Vedtages dog klubbens opløsning, indkaldes medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, med klubbens opløsning som eneste punkt på dagsorden. Klubbens opløsning vedtages ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling. Klubbens værdier tilfalder i så fald klubbens medlemmer.
  21. Overtrædelser: For overtrædelser af klubbens vedtægter og regler, herunder usømmelig optræden, alt ulovligt spil, samt bevidst modarbejdelse af klubbens og medlemmernes interesser, kan bestyrelsen idømme et medlem karantæne - eventuelt eksklusion. En eksklusion kan af vedkommende medlem indankes for førstkommende generalforsamling. Klager kan kun gøres til genstand for bestyrelsens undersøgelser., såfremt klagen er skriftlig, navngivet og motiveret. Spørgsmål vedrørende overtrædelser af ordens- og amatørbestemmelserne afgøres i overenstemmelse med de i S.J.B.U., D.D.B.U. samt C.E.B. gældende vedtægter og bestemmelser.
  22. Rygning: Stk. 1. "Forpligtelse": Billardklubben Amagerbro er forpligtet til at overholde de regelsæt, som er udstukket af D.I.F., D.D.B.U., samt lokale unioner. Stk 2. "Rygeforbud i klubbens lokaler": Total rygeforbud i alle klubbens lokaler, incl. garderobe, toilet og toiletgang.
  23. Medlemsrettigheder: Det medlem, der har mistet sine medlemsrettigheder i klubben, kan efter ansøgning til klubbens bestyrelse erhverve disse igen, når de i § 3, 5, 6, 7 og 21 nævnte forpligtigelser er overholdt. Medlemmet skal skriftlig ansøge bestyrelsen om genoptagelse i klubben - dog tidligst efter at den af bestyrelsen vedtagne karantæne/eksklusionsdato er udløbet. Et medlem som 2 gange har mistet sine medlemsrettigheder, kan ikke igen hverve disse.
  24. Diverse uforudsete: Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love eller vedtægter, er klubbens bestyrelse berettiget til at handle efter bedste skøn.
  25. Æresmedlemsskab: Tildeles medlemmer som gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for Billardklubben Amagerbro. Tildelingen af æresmedlemsskab kræver en 3/4 dels tilsluttet afgørelse af generalforsamlingen. Med udnævnelsen giver indehaveren status af: Kontingentfrihed. 
  26. Ikrafttrædelsesbestemmelser: Foranstående vedtægter er vedtaget på den ordinære genralforsamling den 24. marts 2015 og træder ikraft på selv samme dato.